Menu

Národný projekt

----------------------------------------------------------

Základoškolská odborná činnosť

V rámci národného projektu (Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami) sa v dňoch 23. – 24. 4. 2015 konalo celoslovenské kolo ZOČ v Piešťanoch. Našu školu reprezentovala žiačka 8.A triedy Zuzana Badíková. Obhajovala prácu z oblasti chémie s názvom „Čistenie škvŕn“. Za účasť v súťaži Zuzana získala certifikát.

GRATULUJEME!

Národný projekt: 

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

V národnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ sa využijú  inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie  o budúcom štúdiu či kariére. Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje  uplatnenie.


Máme 3 aktivity realizácie národného projektu:

 1. Aktivita 1.1 Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v polytechnickej  výchove.
 2. Aktivita 2.1 Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu zavedením nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie  žiakov ZŠ na OVP.
 3. Aktivita 3.1 Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie a účasti na odborných súťažiach v OVP.

 

Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu  a metódy, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo  vedomostnej spoločnosti.

 

Do projektu bude zapojených až 500 základných škôl zo 7 VÚC – z Konvergencie (okrem  Bratislavského kraja). V každom tomto kraji bude 7 základných škôl (spolu 49) vybavených z národného projektu zariadením odborných učební, aby sa skvalitnilo vyučovanie predmetov biológie, fyziky, chémie  a techniky. Celkovo sa na projekte zúčastní okolo 5000 žiakov základných  škôl vo veku 10-16 rokov.

Projekt sa orientuje aj na prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu  tradičnej školy na modernú. Na pláne je  preškolenie približne 1000 pedagógov biológie, chémie, fyziky a techniky  ako aj 500 výchovných poradcov, aby pomohli základným školám usmerniť žiakov  študovať ďalej, podľa ich talentu a schopností. 

Prostredníctvom národného projektu chceme podporiť aj rozvoj práce s talentami na základných školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov  o odborné vzdelávanie a prípravu. V rámci práce s talentami sú plánované tzv. odborné súťaže kombinovaných družstiev ZŠ a SŠ, aby sa žiaci zoznámili  s prostredím stredných škôl. Pomôžeme  tak prepojiť teóriu s praxou už na základnej škole.

Realizáciou projektu budú žiaci zapojených ZŠ zorientovaní  v problematike profesijnej orientácie na OVP a budú vedieť reálne posúdiť svoje budúce pracovné možnosti a podľa toho budú vedieť vykonať optimálnu profesijnú voľbu vo vzťahu k OVP.

Všetky aktuálne a potrebné informácie ohľadom nášho projektu  nájdete už čoskoro na tomto webovom sídle - www.zsodborne.sk.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Martinská 20
  Martinská 20, 01008 Žilina
 • 041/52 52 774
  041/56 55 930

  Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria