Menu

CLIL

----------------------------------------------

CLIL

Naša škola chce poskytnúť  žiakom kvalitné vzdelanie preto sme sa v školskom roku 2011/2012 zapojili do projektu Didaktická efektívnosť metódy CLIL v primárnom vzdelávaní ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu. Naša cesta začala na hodinách matematiky, prírodovedy a informatickej výchovy. V tomto školskom roku 2012/13 učíme v 1. ročníku a a 2. ročníkuintegrovaním anglického jazyka do vzdelávania detí metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning).

 

Prečo práve CLIL?

Ako dieťa rastie a stáva sa dospelým, môže jeho mozog fungovať rôzne. Napriek tomu sa pri osvojovaní jazykov stávajú kľúčovými možnosti učenia sa jazykov. Príčina, kvôli ktorej sa zdá, že veľmi malé deti si lepšie a ľahšie osvojujú jazyk, je často spojená s prirodzenosťou prostredia okolo nich. Hodina cudzieho jazyka, na ktorej žiaci prechádzajú zložitým procesom triedenia zvukov, štruktúr, gramatiky alebo slovnej zásoby, je len zriedkavo prirodzená. Hodina cudzieho jazyka je pre žiakov dôležitá, aby pochopili základné princípy jazyka. Ale v triede má učiteľ jazykov zriedka dostatok času, aby šiel nad rámec tejto dôležitej časti. CLIL môže žiakom rôzneho veku ponúknuť prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka a toto prirodzené používanie jazyka môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústrediť na jazyk a začnú sa zameriavať iba na vyučovaný predmet. Vo väčšine prípadov sa v rámci vyučovania vymedzí určitý čas na vyučovanie predmetov alebo špeciálnych modulov prostredníctvom cudzieho jazyka. V CLIL-e je vyučovanie jazykov a iných predmetov navzájom prepojené. Vyučovacia hodina má teda dva ciele – jeden sa zameriava na predmet, tému alebo tematický celok a druhý na jazyk. Preto sa CLIL niekedy nazýva duálne zamerané vzdelávanie.

 

Ako vyzerá hodina CLIL-u?

Pri CLIL-e je materinský jazyk na prvom mieste. Väčšina hodín vedených pomocou metódy CLIL zahŕňa používanie dvoch jazykov, materinského jazyka a cudzieho jazyka. Hlavné informácie sú často podané v materinskom jazyku, vyučovacie aktivity prebiehajú v cudzom jazyku. Je možné, že triedu s výukou CLIL môže dieťa pokladať za „náročnejšiu“ z toho dôvodu, že počúvanie, čítanie a hovorenie v cudzom jazyku je únavné, kým si na to nezvykne. Preto je možné, že pracovná záťaž sa bude dieťaťu zdať väčšia, ale úlohou školy ja zabezpečiť udržanie akceptovateľnej úrovne. Ak sa dieťaťu vyučovanie pomocou CLIL páči, záťaž nebude považovať za problém. Ľudia majú odlišné schopnosti v ovládaní jazyka, bez ohľadu na jazyk. V triedach s výukou CLIL sú vždy deti s rôznymi schopnosťami nie len v cudzom jazyku, ale aj v iných formách znalostí a zručností. Jednou z kľúčových častí metodiky CLIL je požiadavka, aby deti počas vyučovania používali jazyk aktívne medzi sebou a tak sa navzájom učili. Z metódy CLIL tak môžu profitovať všetky deti, nie len tie, o ktorých si myslíme, že sú „dobré v jazykoch“.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria