Menu

O škole

-----------------------------------------------

 

Vážení rodičia, vážení žiaci !

 

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR o hodnotení žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách

v školskom roku 2019/2020 riaditeľka školy rozhodla nasledovne:

 

a)  V 1. ročníku sa hodnotenie bude realizovať slovne.

-------------------------------------------------------------------

b)  Všetky výchovy na 1. a 2. stupni budú hodnotené slovom absolvoval.

-------------------------------------------------------------------

c)  Predmety  technika, informatika, pracovné vyučovanie, občianska náuka budú hodnotené slovom absolvoval.

-------------------------------------------------------------------

d)  V ostatných predmetoch bude kombinované hodnotenie ( známka, slovné hodnotenie) podľa rozhodnutia vyučujúceho.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria