Menu

Školská psychologička

Náplň práce

Milí žiaci a rodičia,

ako školský psychológ osobne poznám atmosféru školy, jej problémy,  členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy. Žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť moje služby a požiadať o radu. Rodičia si môžu dohodnúť stretnutie počas konzultačných hodín.

Mojím poslaním je v prvom rade poskytnúť bezpečnú a dôvernú atmosféru pre žiakov, ponúknuť odporúčania a poradenské konzultácie pre učiteľov a rodičov, ako aj organizovať rôzne preventívne besedy a podujatia.

 

O psychologické služby školského psychológa môže požiadať:

 

 • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne
 • rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne, telefonicky alebo mailom
 • učiteľ osobne kedykoľvek vrámci pracovných hodín psychológa na škole

 

Žiaci neváhajte sa na mňa obrátiť ked’:

 • vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete rady
 • sa potrebujete o čomkoľvek porozprávať a neviete komu sa zveriť
 • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, rodičmi či učiteľmi a chceli by ste vedieť, ako vzťahy zlepšiť
 • máte strach zo skúšania, či odpovedania pred triedou
 • niečo trápi vášho kamaráda a vy mu chcete pomôcť, len neviete ako
 • sa nachádzate v krízovej/akejkoľvek životnej situácií a neviete ako d‘alej
 • máte problémy s učením alebo sústredením sa
 • potrebujete podporu a pomoc v riešení osobných problémov
 • chcete lepšie spoznať samých seba a pracovať na sebarozvoji
 • ak sa rozhodujete o vašom budúcom povolaní a nevyznáte sa v možnostiach, ktoré máte...

 

Rodičia ste vítaní ked’:

 

 • chcete konzultovať výukové a výchovné problémy vašich detí
 • chcete, aby sme spoločne hľadali riešenia na výukové a rovestnícke vzťahové problémy
 • pomáhate svojim deťom s výberom vhodného povolania a chcete sa uistiť o vhodnosti voľby a dalších možnostiach
 • hľadáte odporúčania na iných špecialistov a metódy, ktoré nie sú v mojej kompetencií

 

Pedagógovia môžem s Vami spolupracovať:

 

 • pri riešení výukových a výchovných problémov u žiakov
 • pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi...

 

 

Konkrétnou náplňou mojej práce je činnosť:

Diagnostická - poznávam osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikujem poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľam na ich zmiernení.


Intervenčná - vytváram spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáham učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáham riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.


Preventívna - pozorujem žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytváram a realizujem špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka.


Poradenská - poskytujem konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáham pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

 

Viac informácií o školskej psychológií nájdete TU: http://www.aspsr.sk/

Spolupracujem s CPPPaP ako aj s ďalšími externými poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre žiakov školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Martinská 20
  Martinská 20, 01008 Žilina
 • 041/52 52 774
  041/56 55 930

  Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria