Menu

Hejného metóda

-----------------------------------------------

Hejného metóda vyučovania matematiky

V záujme vybudovania pozitívneho vzťahu žiakov k matematike, skvalitnenia ich matematického myslenia, sa začala na našej škole v škol. roku 2017/2018 vyučovať  matematika Hejného metódou v 1.A triede. V školskom roku  2019/2020 sa vyučuje  v štyroch triedach: v 1.B, C, 2.C a 3.A. P. učiteľky, ktoré vyučujú matematiku metódou profesora Hejného, sú systematicky pripravované od škr.2016/17 na školeniach MaMat so školiteľmi s licenciou na školenia v oblasti vyučovania orientovaného na budovanie schém. Používajú  pracovné listy vypracované v súlade so vzdelávacím štandardom pre primárne vzdelávanie v predmete matematika na Slovensku.

Hejného metóda predstavuje netradičný spôsob vyučovania matematiky, začala vznikať pred viac ako 70 rokmi. Jej autorom je Vít Hejný. Analyzoval príčiny, prečo sa jeho žiaci nesnažia porozumieť problémom a namiesto toho sa radšej biflia vzorce a poučky. Jeho poznatky na základe vlastnej skúsenosti neskôr rozpracoval jeho syn Milan Hejný. Spolu s niekoľkými spolupracovníkmi v roku 1987 vytvorili publikáciu. Je autorom alternatívnych učebníc, ktoré vznikli na základe dlhoročných skúseností. Prof. Hejný je propagátorom nového spôsobu vyučovania, ktorý stavia na filozofii, že VEDIEŤ NEZNAMENÁ MEMOROVAŤ, ALE PREDOVŠETKÝM POROZUMIEŤ.  Žiaci teda nedrilujú spoje sčítania a odčítania ani násobilku, nememorujú vzorce, pravidlá, ani neimitujú postup učiteľa. Ale bádajú, objavujú vlastné riešenia, čo im prináša ozajstnú radosť aj dôveru vo vlastné schopnosti. To je pre nich najúčinnejšia motivácia. Ovzdušie vzájomnej dôvery žiakov a učiteľov podporuje radosť z práce a jeho tvorivosť.

Žiaci sa na hodine matematiky veľa hýbu, nemusia sedieť len v lavici, zapájajú všetky zmysly.

Nadobúdajú skúsenosti opakovanou prácou v rôznych prostrediach : napr. stavajú stavby z kociek, robia evidenciu v tabuľke, krokujú, hrajú sa na autobus, pracujú s mincami, paličkami, ukladajú parkety na podlahu, modelujú geometrické tvary, vyrábajú strih na šaty pre pani kocku, ...atď. K dispozícii majú veľa pomôcok, ktoré môžu používať kedykoľvek, napr.: krokovací pás, kocky, paličky, parkety, tabuľky, atď. Matematické úlohy sú pre nich úlohy spojené s reálnymi vecami, ktoré môžu vziať do ruky.

Učiteľ vystupuje v pozícii moderátora diskusie žiakov, usmerňuje ich nápady a stratégie správnym smerom.

Prínosom Hejného metódy je dlhodobá zmena edukačného štýlu učiteľa. Vďaka zmene prístupu vo vyučovaní matematiky nepriamo mení i vyučovanie ostatných predmetov vyučovaných rovnakým učiteľom.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria