Menu

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Všeobecné informácie

 

pre ďalší krok kliknite na políčko, ktoré Vás zaujíma

 

V prípade, že by niekto mal akýkoľvek problém, kontaktujte nás na email:

zrs@zsmartinska.sk alebo kolnikskola@gmail.com

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ ELEKTRONICKÁ FORMA ZÁPISU?

 1. Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku zverejnenú na stránke školy.
 2. Každý vypísaný a odoslaný formulár elektronickej prihlášky dostane svoj unikátny kód ako aj verejný identifikátor, ktoré prídu aj do emailu uvedeného v prihláške ako korešpondečný email zákonného zástupcu. 
  Dávajte pozor, aby sa tento kód nedostal do nepovolaných rúk - pomocou neho sa dá dostať k údajom, ktoré sú vyplnené v predmetnej prihláške.
 3. V prípade záujmu si môžete prihlášku vytlačiť pre vlastnú potrebu.
 4. Zákonný zástupca po vyhodnotení prihlášok dostane Rozhodnutie o prijatí prípadne neprijatí dieťaťa na školu.
 5. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 6. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020.
 7. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, je povinný doložiť aj odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

fotogaléria z dňa otvorených dverí

 

Čo je Hejného metóda?https://zsmartinskaza.edupage.org/text55/

Čo je metóda CLIL?https://zsmartinskaza.edupage.org/text32/

Erasmus+ KA2https://zsmartinskaza.edupage.org/text56/

Športová prípravahttps://zsmartinskaza.edupage.org/text/?text=text/text58&subpage=3

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA !!!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Martinská 20
  Martinská 20, 01008 Žilina
 • 041/52 52 774
  041/56 55 930

  Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria