Menu

Školská jedáleň

Informácie pre stravujúcich

O Z N A M

Oznamujeme našim stravníkom, že na dni: 25.06.2020, 26.06.2020, 29.06.2020
sa dá strava odhlásiť najneskôr do stredy 24.6.2020 do 12.00 hod.
Kto nechce stravu 30.06.2020, nech sa odhlási ihneď, najneskôr do
stredy 24.6.2020 do 12.00 hod.
Po tomto termíne sa obedy neodhlásia, z dôvodu nulovania skladových zásob a stravného listu.
Výdaj obedov 22.6.2020 - 29.6.2020
od 10.20 do 13.00 hod.
výdaj obedov 30.6.2020
od 9.00 - do 11.30 hod.
Upozorňujeme, že obedy sa nevydávajú do prinesených nádob, iba na tanier.

V Žiline 18.06.2020

Usmernenie k dotáciám o podpore výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka platné od 01.09.2019

vavrova_2019-07-01_13-21-04.pdf

Poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa

dokument na stiahnutie tu...Poskytovanie-dotacie-na-podporu-stravovacich-navykov-dietata-.doc

O Z N A M

Oznamujeme našim stravníkom, že na dni:
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019

sa dá strava odhlásiť najneskôr do pondelka 24.06.2019 do 12,00 hod.
Po tomto termíne sa obedy neodhlásia, z dôvodu nulovania skladových zásob a stravného listu.

V Žiline 05.06.2019

 

Akrylamid v potravinách

Leták akrylamid.pdf

 

V ŠJ Martinská sme vždy odoberali aj berieme len slovenské mäso !!!

dokumenty k nahliadnutiu.pdf

 

Varíme "domácky"

   Najesť sa v školskej jedálni ako doma - to je prianie mnohých žiakov, aj študentov. Keď však v týchto dňoch prinesú deti, rodičia alebo starí rodičia do školy svoje rodinné recepty, môže sa "domácky" obed stať realitou.

   V rámci kreatívneho projektu ministerstva školstva "Receptúry v školských jedálňach očami detí" sa totiž hľadajú recepty na bezmäsité, zeleninové a zemiakové pokrmy.

   Aj takýmto spôsobom chce ministerstvo školstva v spolupráci so zriaďovateľmi jednotlivých škôl motivovať žiakov k zdravému životnému štýlu, súčasťou ktorého je nielen aktívny pohyb, ale aj nutrične vyvážená  a výživovo hodnotná strava.

   Výzva MŠVVaŠ SR a Celoslovenskej sekcie pre školské stravovanie pod názvo "Receptúry očami detí" a samotný zber receptúr posielajte na adresu zrs@zsmartinska.sk, alebo doneste v písomnej forme a odovzdajte hospodárke ŠJ.   

 

 

OZNAM O ŽIADOSTI O PREPLATOK

Oznamujeme stravníkom, že o preplatok zo stravy musí požiadať zákonný zástupca písomne. Na žiadosti musí byť uvedené :

- meno stravníka

- číslo účtu, na ktorý treba preplatok poslať

- podpis zákonného zástupcu.

 

 

Oznam šk. jedálne - platný od SEPTEMBRA 2015.pdf

Vydávanie obedov do obedárov.pdf

Odhlasovanie obedov ku koncu šk. roka

Prihláška na stravovanie.doc 

Odhlasovanie zo stravy

 • stránka www.strava.cz

 • zariadenie 9188 /ŠJ Martinská/

 • užívateľ – napísať svoje pridelené meno

 • heslo - pridelené heslo

 • Ak je všetko v poriadku,program zobrazí uvítanie. Ak sú dni zafajknuté, znamená to, že obed je prihlásený. Obed odhlásime, ak klikneme na fajku. Zmenu uložím ak dám menu-odoslať.

 • Nakoniec odhlásenie užívateľa.

 • Stránku ukončiť Alt+F4

 

Školská jedáleň pri Základnej škole, Martinská 20, Žilina

Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré slúži pre stravovanie detí základnej, zamestnancov a iných stravníkov.
Výroba jedál a pokrmov v zariadení školského stravovania sa zabezpečuje v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 330 zo 14. augusta 2009 o zariadení školského stravovania. Systém prípravy jedál, dodržiavanie technologických postupov, evidencia - program HACCP. Jedálne lístky sa zostavujú podľa Prílohy č.1 k vyhláške 330/2009 Z.z.- zásady na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania.

 

Finančný limit na nákup potravín a úhradu stravovania v zariadeniach školského stravovania
je od 1.1.2012 nasledovný:

MŠ: 1,29 EUR, 
stravníci ročníky 1. - 4. : 1,11 EUR
stravníci ročníky 5. - 9. : 1,19 EUR
dospelí stravníci - zamestnanci: 1,19 EUR
cudzí stravníci: 2,65 EUR

Výdaj stravy v našej ŠJ je zabezpečený od 11,30 hod. do 14,00 hod.!

Úhrada nákladov na stravovanie a odhlasovanie v školskej jedálni.

Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred od 18. do 25. dňa v mesiaci.

Po uhradení stravy, pred začiatkom mesiaca si každý stravník príde dobiť čipovú kartu.Potvrdenie o zaplatenej strave treba odovzdať v ŠJ najneskôr posledný pracovný deň v mesiaci, ak stravník uhrádza stravu iným spôsobom ako je poštová poukážka, napr. prevodom z banky, je potrebné previezť platbu aspoň tri dni pred posledným pracovným dňom v mesiaci, aby platba prišla včas na účet ŠJ. Stravník, ktorý nebude mať včas uhradenú stravu a nepreukáže sa dokladomo zaplatení, nebude prihlásený v prvý deň v mesiaci na stravu, bude opäť prihlásený až vtedy, keď odovzdá doklad o zaplatení. Ak platí rodič stravu priamo zo svojho účtu, je nutné uvádzať meno stravníka / nie rodiča/ a správny variabilný symbol. Doklad o zaplatení je možné vhodiť aj do schránky,.


Naša ŠJ pomáha pri výchove detí k spoločenskému správaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene a stolovaniu a pomáha pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí. Jedálne lístky sa zostavujú podľa zásad, ktoré vychádzajú zo všeobecne platných odporúčaní:

a/ odporúčané výživové dávky potravín /pri voľbe stravy sa vychádza z vekových potrieb stravníkov/
b/ platné spotrebné normy
c/ krajové zvyklosti v stravovaní, požiadavky cirkevného kalendára ako aj možnostiam výšky finančných limitov.

V školskom stravovaní je zakázané používať a pripravovať pokrmy z epidemiologicky rizikových potravín:
- mleté mäso, vrátane mletých rýb z obchodnej siete,
- zabíjačkovú kašu, vnútornosti okrem bravčovej pečene,
- huby s výnimkou húb z distribučnej siete /st. šampiňóny/,
- nedostatočne tepelne spracované vajcia, šľahačku a smotanu bez tepelnej úpravy,
- majonézu, tepelne nespracované mäkké údenárske výrobky.

Odhlásenie stravy

Strava sa odhlasuje telefonicky alebo osobne deň vopred do 14.00 hod. cez odhlasovacie zariadenie, ktoré sa nachádza v ŠJ, prípadne telefonicky.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.
V prípade, že stravník sa neodhlási včas a nebude si môcť vybrať obed priamo v ŠJ, môže si odobrať obed do obedára!

telefónne číslo ŠJ: 041 /50 05 215 

 

Bezlepková diéta

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka písomne predloží požiadavku o diétne stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ Martinská. K žiadosti je potrebné doložiť písomné vyjadrenie od odborného lekára. Rodičia môžu dieťa prihlásiť podľa potreby v priebehu celého školského roka.
Diétne jedlá sa budú pripravovať podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétny stravovací systém pre školské stravovanie, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. Úhrada na diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je určená na základe finančného pásma stanoveného Ministerstvom školstva SR a schváleného VZN č. 20/2009, ktorým sa mení VZN č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka je vo výške nákladov na nákup potravín podľa 4. pásma, nakoľko potraviny na prípravu bezlepkovej stravy sú 3 až 10-násobne drahšie ako bežné potraviny.

Úhrada na diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania: 
Materská škola - stravníci od 2 - 6 rokov: 1,01 € len obed
Základná škola - stravníci od 6 - 11 rokov: 1,49 €
Základná škola - stravníci od 11 - 15 rokov: 1,56 €

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Martinská 20
  Martinská 20, 01008 Žilina
 • 041/52 52 774
  041/56 55 930

  Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria